Zasady udzielania wsparcia

Udostępnij:

     Drodzy nauczyciele, dyrektorzy szkół, kierownicy bibliotek szkolnych! W związku z Priorytetem 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 przedstawimy Państwu krok po kroku, jak uzyskać książki dla swoich bibliotek na rok szkolnych.

      Na początku trzeba pamiętać o terminie składania wniosków, który upływa z dniem 31 października każdego roku objętego programem (czyli termin składania wniosków na r. 2017 minie 31 października 2016 itd.).

Poniżej przedstawiam skrót czynności jakie trzeba wykonać aby uzyskać dofinansowanie oraz pełny harmonogram.

     W priorytecie 3. na zakup książek do bibliotek szkolnych trafi łącznie 150 milionów zł. Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:

 •  dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł
 • dla szkoły od 71 do 170 uczniów – 4000 zł
 • dla szkoły powyżej 170 uczniów – 12 000 zł
 • dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł

Udział  własny  organu  prowadzącego  dla  wszystkich  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych  ustalono w wysokości 20% całości zadania.

A  zatem,  żeby  maksymalnie  wykorzystać  możliwości  finansowe  programu,  szkoła  lub biblioteka pedagogiczna powinna wystąpić do organu prowadzącego o:

 • szkoły do 70 uczniów: 2480 zł z programu + 620 zł od organu prowadzącego = 300 zł
 • szkoły od 7 do 70 uczniów: 4000 zł z programu + 1000 zł od organu prowadzącego = 5000 zł
 • szkoły powyżej 70 uczniów: 2 000 zł z programu + 3000 zł od organu prowadzącego = 15 000 zł
 • biblioteki pedagogiczne: 4600 zł z programu + 50 zł od organu prowadzącego = 5750 zł

Do priorytetu 3. NPRCz mogą aplikować:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także szkoły specjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
 • szkoły,  zespoły  szkół  i  szkolne  punkty  konsultacyjne  przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach  wojskowych  RP  działające  w  ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne (także ich filie)

W  przypadku  zespołu  szkół,  w  którego  skład  wchodzą  odrębne  biblioteki,  każda  z  nich  może ubiegać  się  o  dofinansowanie.  Jeśli  zespół  szkół  stanowi  jednostkę  organizacyjną,  w  której  jest jedna biblioteka, to zespół może złożyć tylko jeden wniosek.

   Przed napisaniem wniosku warto skontaktować się z organem prowadzącym, odwiedzić strony kuratorium i urzędu wojewódzkiego, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że  poszczególne  organy  prowadzące  lub  wojewodowie opublikują  dla  dyrektorów  szkół  wskazówki  lub  wręcz  gotowe  formularze,  a  nawet  generatory  wniosków  w  trybie  online. Tak  w  niektórych częściach Polski było podczas składania wniosków do realizowanego r. 2015 przez szkoły podstawowe  programu „Książki  naszych  marzeń”,  który  miał  bardzo  podobne  procedury. Warto się dowiedzieć, czy jakieś wzory są lub będą przygotowane i dzięki temu uniknąć pisania wniosku drugi raz.

Wniosek powinien zawierać:

 • Nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej (oczywiście z takimi danymi, jak e-mail, nr telefonu)
 • Numer REGON
 • Liczbę uczniów (dane z SIO ) – dotyczy szkół
 • Wnioskowaną  kwotę  wsparcia  finansowego  na  zakup  książek  (obliczoną  wraz  z  20-procentowym wkładem (od całości zadania) organu prowadzącego – zob. p. 4)
 • Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub pedagogicznej
 • Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują nawspółdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną
    W ramach priorytetu 3. trzeba również wykonać konkretne zadania. Organ prowadzący jest zobowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe:
 • Zsięgnęły opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
 • Podjęły współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:
  – planowanie zakupów książek,
  – wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 • Zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów
 • Uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
 • Zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
 • Dostosowały organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że będą musiały być czynne w czasie ferii)
 • Uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
     Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:
 • Współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:
  – planowanie zakupów książek
  – wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
 • Wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

źródło: http://bibliotekawszkole.edu.pl