Archiwa tagu: założenia

Założenia programu 2016-2020

Udostępnij:

     Hasło pozytywizmu „Praca u podstaw” nabiera nowego znaczenia. Chcieliśmy poprawy czytelnictwa, mamy postęp! 6 października 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych)  przewidziano 150 mln zł (w r. 2016 r. – 30 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 30 mln zł, w 2019 r. – 30 mln zł, w 2020 r. – 30 mln zł).

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych książek:

  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Do priorytetu 3. NPRCz mogą aplikować:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także szkoły specjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
  • szkoły,  zespoły  szkół  i  szkolne  punkty  konsultacyjne  przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach  wojskowych  RP  działające  w  ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne (także ich filie)

W  przypadku  zespołu  szkół,  w  którego  skład  wchodzą  odrębne  biblioteki,  każda  z  nich  może ubiegać  się  o  dofinansowanie.  Jeśli  zespół  szkół  stanowi  jednostkę  organizacyjną,  w  której  jest jedna biblioteka, to zespół może złożyć tylko jeden wniosek.

Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:

  •  dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł
  • dla szkoły od 7 do 70 uczniów – 4000 zł
  • dla szkoły powyżej 70 uczniów – 12 000 zł
  • dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł

Udział  własny  organu  prowadzącego  dla  wszystkich  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych  ustalono w wysokości 20% całości zadania.

   W  ramach  NPRCz  organ  prowadzący  będzie  mógł  otrzymać  tylko  raz  wsparcie  finansowe  dla poszczególnych  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych.  Jeśli  w  jednym  roku  kalendarzowym  organ prowadzący nie uzyska wsparcia finansowego dla danej szkoły lub biblioteki, będzie mógł w kolejnym roku ponownie złożyć wniosek dotyczący tej szkoły. Takie „zaległe” wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

     Program przewiduje także organizację dodatkowych atrakcji czytelniczych dla dzieci jak np. spotkania z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej, współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Program jest częścią planu wieloletniego, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

UWAGA:
Realizowany w r. 2015 w szkołach podstawowych program „Książki naszych marzeń” jest niezależny  od  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  206-2020,  więc  nic  nie  stoi  na przeszkodzie, by szkoły, które uzyskały wsparcie w ramach „Książek naszych marzeń”, aplikowały obecnie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tutaj przedstawiamy krok po kroku zasady udzielania wsparcia >>

Przyjęte przez Radę Ministrów dokumenty:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1667/1