Archiwa tagu: knm

Tutaj kupisz książki i otrzymasz RABAT

Udostępnij:

Drodzy dyrektorzy szkół, kierownicy bibliotek szkolnych, nauczyciele!

W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 i z przyznanymi dofinansowaniami zapraszamy do zakupu książek w księgarni Gandalf.com.pl. Aby pomóc Państwu w jak najlepszy i najbardziej korzystny sposób doposażyć biblioteki szkolne przygotowaliśmy RABAT, który obniży ceny wybranych książek do 30%.


Podczas składania zamówienia wystarczy wpisać kod:
→ RABATRC 

lub

RABATKNM 

Wszystkie wybrane KSIĄŻKI zostaną objęte RABATEM 30%
(jest to rabat dopełniający, naliczany od ceny detalicznej,
dotyczy zamówień za min. 500zł)

Przejdź na Gandalf.com.pl – książki dla dzieci i młodzieży >>

Przejdź na Gandalf.com.pl – lektury >>

Przejdź na Gandalf.com.pl – dział książki >>


Nasze Biuro Obsługi Klienta służy także pomocą podczas składania zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów prosimy się kontaktować na numer: 42 252-39-23 w godz. 9:00 – 18:00 (pon. – pt.) lub pisać na adres: info@gandalf.com.pl

Założenia programu 2016-2020

Udostępnij:

     Hasło pozytywizmu „Praca u podstaw” nabiera nowego znaczenia. Chcieliśmy poprawy czytelnictwa, mamy postęp! 6 października 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych)  przewidziano 150 mln zł (w r. 2016 r. – 30 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 30 mln zł, w 2019 r. – 30 mln zł, w 2020 r. – 30 mln zł).

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych książek:

 • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
 • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Do priorytetu 3. NPRCz mogą aplikować:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także szkoły specjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
 • szkoły,  zespoły  szkół  i  szkolne  punkty  konsultacyjne  przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach  wojskowych  RP  działające  w  ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne (także ich filie)

W  przypadku  zespołu  szkół,  w  którego  skład  wchodzą  odrębne  biblioteki,  każda  z  nich  może ubiegać  się  o  dofinansowanie.  Jeśli  zespół  szkół  stanowi  jednostkę  organizacyjną,  w  której  jest jedna biblioteka, to zespół może złożyć tylko jeden wniosek.

Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:

 •  dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł
 • dla szkoły od 7 do 70 uczniów – 4000 zł
 • dla szkoły powyżej 70 uczniów – 12 000 zł
 • dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł

Udział  własny  organu  prowadzącego  dla  wszystkich  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych  ustalono w wysokości 20% całości zadania.

   W  ramach  NPRCz  organ  prowadzący  będzie  mógł  otrzymać  tylko  raz  wsparcie  finansowe  dla poszczególnych  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych.  Jeśli  w  jednym  roku  kalendarzowym  organ prowadzący nie uzyska wsparcia finansowego dla danej szkoły lub biblioteki, będzie mógł w kolejnym roku ponownie złożyć wniosek dotyczący tej szkoły. Takie „zaległe” wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

     Program przewiduje także organizację dodatkowych atrakcji czytelniczych dla dzieci jak np. spotkania z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej, współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Program jest częścią planu wieloletniego, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

UWAGA:
Realizowany w r. 2015 w szkołach podstawowych program „Książki naszych marzeń” jest niezależny  od  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  206-2020,  więc  nic  nie  stoi  na przeszkodzie, by szkoły, które uzyskały wsparcie w ramach „Książek naszych marzeń”, aplikowały obecnie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tutaj przedstawiamy krok po kroku zasady udzielania wsparcia >>

Przyjęte przez Radę Ministrów dokumenty:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1667/1

Zasady udzielania wsparcia

Udostępnij:

     Drodzy nauczyciele, dyrektorzy szkół, kierownicy bibliotek szkolnych! W związku z Priorytetem 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 przedstawimy Państwu krok po kroku, jak uzyskać książki dla swoich bibliotek na rok szkolnych.

      Na początku trzeba pamiętać o terminie składania wniosków, który upływa z dniem 31 października każdego roku objętego programem (czyli termin składania wniosków na r. 2017 minie 31 października 2016 itd.).

Poniżej przedstawiam skrót czynności jakie trzeba wykonać aby uzyskać dofinansowanie oraz pełny harmonogram.

     W priorytecie 3. na zakup książek do bibliotek szkolnych trafi łącznie 150 milionów zł. Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:

 •  dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł
 • dla szkoły od 71 do 170 uczniów – 4000 zł
 • dla szkoły powyżej 170 uczniów – 12 000 zł
 • dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł

Udział  własny  organu  prowadzącego  dla  wszystkich  szkół  i  bibliotek  pedagogicznych  ustalono w wysokości 20% całości zadania.

A  zatem,  żeby  maksymalnie  wykorzystać  możliwości  finansowe  programu,  szkoła  lub biblioteka pedagogiczna powinna wystąpić do organu prowadzącego o:

 • szkoły do 70 uczniów: 2480 zł z programu + 620 zł od organu prowadzącego = 300 zł
 • szkoły od 7 do 70 uczniów: 4000 zł z programu + 1000 zł od organu prowadzącego = 5000 zł
 • szkoły powyżej 70 uczniów: 2 000 zł z programu + 3000 zł od organu prowadzącego = 15 000 zł
 • biblioteki pedagogiczne: 4600 zł z programu + 50 zł od organu prowadzącego = 5750 zł

Do priorytetu 3. NPRCz mogą aplikować:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, także szkoły specjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
 • szkoły,  zespoły  szkół  i  szkolne  punkty  konsultacyjne  przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i  przedstawicielstwach  wojskowych  RP  działające  w  ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne (także ich filie)

W  przypadku  zespołu  szkół,  w  którego  skład  wchodzą  odrębne  biblioteki,  każda  z  nich  może ubiegać  się  o  dofinansowanie.  Jeśli  zespół  szkół  stanowi  jednostkę  organizacyjną,  w  której  jest jedna biblioteka, to zespół może złożyć tylko jeden wniosek.

   Przed napisaniem wniosku warto skontaktować się z organem prowadzącym, odwiedzić strony kuratorium i urzędu wojewódzkiego, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że  poszczególne  organy  prowadzące  lub  wojewodowie opublikują  dla  dyrektorów  szkół  wskazówki  lub  wręcz  gotowe  formularze,  a  nawet  generatory  wniosków  w  trybie  online. Tak  w  niektórych częściach Polski było podczas składania wniosków do realizowanego r. 2015 przez szkoły podstawowe  programu „Książki  naszych  marzeń”,  który  miał  bardzo  podobne  procedury. Warto się dowiedzieć, czy jakieś wzory są lub będą przygotowane i dzięki temu uniknąć pisania wniosku drugi raz.

Wniosek powinien zawierać:

 • Nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej (oczywiście z takimi danymi, jak e-mail, nr telefonu)
 • Numer REGON
 • Liczbę uczniów (dane z SIO ) – dotyczy szkół
 • Wnioskowaną  kwotę  wsparcia  finansowego  na  zakup  książek  (obliczoną  wraz  z  20-procentowym wkładem (od całości zadania) organu prowadzącego – zob. p. 4)
 • Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub pedagogicznej
 • Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują nawspółdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną
    W ramach priorytetu 3. trzeba również wykonać konkretne zadania. Organ prowadzący jest zobowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe:
 • Zsięgnęły opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
 • Podjęły współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:
  – planowanie zakupów książek,
  – wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 • Zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów
 • Uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
 • Zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
 • Dostosowały organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że będą musiały być czynne w czasie ferii)
 • Uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
     Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:
 • Współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:
  – planowanie zakupów książek
  – wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
 • Wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

źródło: http://bibliotekawszkole.edu.pl

Harmonogram działań Priorytetu 3.

Udostępnij:

Zadanie

Termin realizacji

Poinformowanie organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o  rozpoczęciu i sposobie realizacji Priorytetu 3 W terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia programu
Złożenie przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej.

Złożenie przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wniosku o udzielenie wsparcia na zakup książek do bibliotek szkół za granicą

Do dnia 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 – do dnia 20 listopada tego roku
Złożenie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, wniosków do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego Do dnia 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 – do dnia 15 grudnia tego roku
Przekazanie przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego Do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w  roku 2015 – do dnia 31 grudnia tego roku
Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości Niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe
Dokonanie oceny wniosków przez wojewodów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe
Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości prowadzonym szkołom środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek.

Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek, w tym wysyłkę książek

W terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół lub dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły, będącym jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego  lub osobami fizycznymi, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół
Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Do dnia 31 grudnia danego roku
Przekazanie wojewodzie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3 Do dnia 15 stycznia roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego
Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3 Do dnia 15 lutego roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego
Analiza i ocena realizacji Priorytetu 3 przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przekazanie sprawozdania do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Do dnia 15 marca roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego

Sprawozdanie z realizacji programu

Udostępnij:

W sprawozdaniu z imprez trzeba będzie podać tytuły imprez,wydarzeń, spotkań. Ważne będą także daty, dla kogo wydarzenie było zorganizowane i oszacować liczbę osób, która w nim wzięła udział.. To samo dotyczy konkursów czy innych projektów.

Urząd może skontrolować dokumentację. Można  założyć teczkę z przekładkami na poszczególne wymagania (tak jak na dyplomowanie) i zbierać opisy imprez, scenariusze, zaproszenia, dyplomy, list do rodziców i np. jakieś zdjęcia.

Na początku powinien znajdować się wniosek i pismo z urzędu o konieczności realizowania wymienionych w nim wymagań.

Materiały do pobrania

Udostępnij:

1. UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wraz z załącznikiem (tekst programu)

2. Przykładowe wnioski:

3. Pytania i odpowiedzi

źródło: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa