Archiwa tagu: harmonogram

Harmonogram działań Priorytetu 3.

Udostępnij:

Zadanie

Termin realizacji

Poinformowanie organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o  rozpoczęciu i sposobie realizacji Priorytetu 3 W terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia programu
Złożenie przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej.

Złożenie przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wniosku o udzielenie wsparcia na zakup książek do bibliotek szkół za granicą

Do dnia 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 – do dnia 20 listopada tego roku
Złożenie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, wniosków do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego Do dnia 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 – do dnia 15 grudnia tego roku
Przekazanie przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego Do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w  roku 2015 – do dnia 31 grudnia tego roku
Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości Niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe
Dokonanie oceny wniosków przez wojewodów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe
Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości prowadzonym szkołom środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek.

Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek, w tym wysyłkę książek

W terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół lub dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły, będącym jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego  lub osobami fizycznymi, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół
Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Do dnia 31 grudnia danego roku
Przekazanie wojewodzie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3 Do dnia 15 stycznia roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego
Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3 Do dnia 15 lutego roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego
Analiza i ocena realizacji Priorytetu 3 przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przekazanie sprawozdania do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Do dnia 15 marca roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego